สามบูรพาจารย์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564

0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศข้อกำหนดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2564  ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอรับทุน

  1. ลงทะเบียนขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ คลิก
  2. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ คอบช. 1ย 1ด)  ดาวน์โหลด
  3. ส่งเอกสารมาที่ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

รายละเอียดเอกสารแนบ

  1. บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่างบันทึก)
  2. ข้อเสนอโครงการ (แบบ คอบช. 1ย 1ด) จำนวน 4 ชุด
  3. แบบฟอร์มเลือกกรอบงานวิจัย จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน