เรียกดูข้อมูล: บริการ

บริการ
0

บริการถ่ายทอดสด

บริการถ่ายทอดสด บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย kucsclive: บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานประชุมวิชาการมก. งานประชุมสามัญใหญ่ประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะออก…

บริการ
0

บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย

บริการห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขต ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการถ่ายทอดการประชุม อบรม หรือสัมมนาระหว่างวิทยาเขตได้

บริการ
0

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นบัญชีผู้ใช้ที่ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมก. และผู้ใช้งานชั่วคราว (guest) โดยมีร…