ผู้เขียน admin

บริการ
0

บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย

บริการห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขต ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการถ่ายทอดการประชุม อบรม หรือสัมมนาระหว่างวิทยาเขตได้

บริการ
0

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) เป็นบัญชีผู้ใช้ที่ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมก. และผู้ใช้งานชั่วคราว (guest) โดยมีร…

ข้อมูลทั่วไป
0

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนิสิต ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบรายงานการลงทะเบียน (KU8) ระบบรายงานตารางเรียน ระบบรายงานตารางสอบ ระบบรายงานสถานะการส่งเกรด KU5 ระบบรายงานสถานะการส่งแบบแก้ไขผลการเร…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (ด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ) ที่ตอบสนองความ ต้องการของทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาเขตฯ กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำ…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยพัฒนาโปรแกรม

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย สร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานใน วิทยาเขตฯ กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาเขตฯ ส่งเสริมให้นำเครื่องมือด้านสารสนเ…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาที่เหมาะสมและให้การบริการอย่างครบถ้วน ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกร…

ข้อมูลทั่วไป
0

โครงสร้างบริหาร

นายพงศ์พิพัฒน์ ศรีชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการกลาง Phone: 042-725042 ต่อ 9008 Email: pongpipat.sri@ku.th นายณัฐ วดีศิริศักดิ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ Phone: 042-725-042 ต่อ 9009 Email: Nat…

ข้อมูลทั่วไป
0

ภารกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (ด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ) ที่ตอบสนองความ ต้องการของทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาเขตฯ กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโน…