สามบูรพาจารย์

ผู้บริหาร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

รองธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐษากรณ์  สุริยกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล


นายพรศักดิ์  แสนศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร