occlogoback

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)

0

        ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล รักษาการผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการการศึกษาดูงานระบบการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561

        จักได้นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน มาปรับปรุงและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาเขตในลำดับต่อไป

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน (คณะเกษตร บางเขน) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


ศึกษาดูงานระบบการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการและการจัดทำวารสารทางวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันบัว ระบบการผลิตบัวเพื่องานวิจัย ท่องเที่ยว และพานิชย์
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา)

แชร์

Powered by moviekillers.com