occlogoback

ประชุมวิชาการ 2560

0

กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 วันที่ 25 พย. 2560 เวลา 9.00น. โดย มีรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธานเปิด มีรศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน Innovation of Technology and for Quality of Life and Sustainable Society ” ณ ห้องรพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. บน 25 พฤศจิกายน 2017

แชร์

Powered by moviekillers.com