occlogoback

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2561

0

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เป็นหน่วยงานบริหารและจัดสรรทุนการวิจัย ซึ่งกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของวิทยาเขตขึ้น เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากวิทยาเขตเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ( ๒ ล้านบาท)  โดยได้จัดสรร ร้อยละ ๙๐ ( เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ) และร้อยละ ๑๐ (เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ) แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการดำเนินกิจกรรม จึงกำหนดกำหนดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

  1. กรอกข้อมูลลงในระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ ที่นี่ (หมดเขตลงทะเบียน)
  2. ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการ แล้วส่งมาที่กองบริหารการวิจัย พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ (ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 มกราคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร 
    1. ขอเสนอโครงการวิจัย จำนวน 4 ชุด
    2. บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
    3. แบบฟอร์มเลือกกรอบวิจัย
แชร์

Powered by moviekillers.com